گزارش هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : گزارش هفته سوم آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg                                            

 

ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته  دوم آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                         

 

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                              hr_1.jpg                                     

ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته  چهارم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                         

 

ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم  آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...