گزارش هفته چهارم دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                          

 

ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                              hr_1.jpg                                      

ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوم دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                    

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                    

ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...