برنامه های برگ سبز

فیض کاشانی

  • PDF

موضوع: بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم

 

                                                                            Signs_green_leaf-11.jpg                                                         

Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: دیباچه کتاب گلستان سعدی

 

                                                                                  Signs_green_leaf-11.jpg                           

 

Last Updated on Sunday, 17 March 2013 16:07 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: حکایت وعظ در جامع بعلبک - گلستان سعدی

 

                                                                                  Signs_green_leaf-11.jpg                        

 

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 01:26 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: حکایتی از گلستان سعدی - در خدمت پدر

 

                                                                                 Signs_green_leaf-11.jpg                                      

Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: حکایت چهل و پنجم از گلستان سعدی

 

                                                                                  Signs_green_leaf-11.jpg                                                           

 

Last Updated on Saturday, 16 March 2013 01:27 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: حکایت رفتن شاعر پیش امیر دزدان گلستان سعدی

 

                                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg                                                    

Last Updated on Saturday, 23 February 2013 23:13 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: حکایت بیست و هشتم از باب اول گلستان سعدی

 

 

                                                                                    Signs_green_leaf-11.jpg                         

 

Last Updated on Saturday, 23 February 2013 23:14 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: حکایت به مهمانی رفتن زاهدی به نزد پادشاه

 

 

                                                                                   Signs_green_leaf-11.jpg                        

 

Last Updated on Monday, 18 February 2013 00:25 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع:  اي كه پنجاه رفت ودر خوابي

 

                                                                               Signs_green_leaf-11.jpg                                   

 

Last Updated on Sunday, 17 February 2013 19:50 Read more...

برگ سبز

  • PDF

موضوع: ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

 

 

                                                                               Signs_green_leaf-11.jpg                                                                     

 

Last Updated on Sunday, 17 February 2013 16:42 Read more...