داستانهای مثنوی

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: داستان طوطی و بازرگان

 

                                                                       masnavi.jpg                                   

 

Last Updated on Sunday, 17 February 2013 00:46 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: داستانهای مثنوی معنوی سه ماهی

 

                                                                          masnavi.jpg                   

Last Updated on Sunday, 17 February 2013 00:39 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: حکایت آن دلبر و دلداده که یکدیگر را بازیافتند

 

                                                                           masnavi.jpg                         

Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: داستان موسی علیه السلام و شبان

 

                                                                                 masnavi.jpg     

 

Last Updated on Sunday, 17 February 2013 00:29 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: حکایت مرد بقال و طوطیِ ظاهربین

 

                                                                                  masnavi.jpg                    

Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع:  ابلیس و معاویه

 

                                                                          masnavi.jpg                                        

Last Updated on Saturday, 16 February 2013 23:52 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: فیل در خانه تاریک

 

                                                                            masnavi.jpg                   

Last Updated on Friday, 15 February 2013 21:42 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع:  مارگیر و اژدهای سرمازده

 

                                                                             masnavi.jpg                                 

Last Updated on Friday, 15 February 2013 21:34 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع:  سه ماهی

 

                                                                                 masnavi.jpg   

 

Last Updated on Friday, 15 February 2013 21:02 Read more...

داستانهای مثنوی معنوی

  • PDF

موضوع: داستان پيرِ چنگي و سه اندرز از آن

 

                                                                         masnavi.jpg  

 

  Last Updated on Friday, 15 February 2013 20:42 Read more...