داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: فیل در خانه تاریک

 

                                                                            masnavi.jpg                   

 

 

پیل اندر خانه ای تاریک بود                          عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی                         اندر آن ظلمت همی شد هر کسی
دیدنش با چشم چون ممکن نبود                اندر آن تاریکی اش کف می بسود
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد                 گفت همچون ناودان است این نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسید              آن بر او چون بادبیزن شد پدید
آن یکی را چون کف بر پایش بسود              گفت شکل پیل دیدم چون عمود
آن یکی بر پشت او بنهاد دست                   گفت خود این پیل چون تختی بدست
همچنین هریک به جزوی که رسید              فهم آن می کرد هرجا می شنید
از نظرگه گفتشان شد مختلف                     آن یکی دالش لقب داد این الف
در کف هرکس اگر شمعی بدی                   اختلاف از گفتشان بیرون شدی
چشم حس همچون کف دستست وبس       نیست کف را بر همه او دسترس
چشم دریا دیگرست و کف دگر                    کف بهل وز دیده دریا نگر
جنبش کف ها ز دریا روز و شب                   کف همی بینی و دریانی عجب
ما چو کشتی ها بهم بر می زنیم                تیره چشمیم و در آب روشنیم
ای تو در کشتی تن رفته به خواب               آب را دیدی نگر در آب
آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 بهمن 1391 ، 21:42