داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع:  مارگیر و اژدهای سرمازده

 

                                                                             masnavi.jpg                                 

 

 

مار گيري رفت سوي كوهســــار              تا بگيرد او به افــــــسونهاش مـــــار
اوهمي جُستي يكي ماري شگرف              گِردِ كوهستان و در ايـــّــام بـــــرف
اژدهايي مرده ديـــد آنـجا عظـــيم              كه دلش از شــكل او شــــد پر ز بيم
مارگير انـــدر زمســـــــتانِ شـديد              مـــار مي جُست اژدهايي مـــرده ديد
مارگير آن اژدها را بر گـــرفـــت             سوي بغـــــداد آمد از بــــــهر شِگِفت
كاژدهاي مــــــــــرده اي آورده ام             در شكارش من جـــــگرها خورده ام
او همي مرده گمـان بردش و ليك              زنده بـود و او نديدش نــيــك نيـــــك
او ز سرماها و برف افسرده بــو              زنده بود و شكل مرده مي نـــــــمود
تا به بغداد آمد آن هنـــگامه جـــــو            تا نــــــهد هنــگامه اي بر چــــارسو
بر لبِ شَط مـــرد هنگامه نهــــــاد            غُلغُله در شهر بــــــــــغداد اوفـــــتاد
مارگيـــري اژدهــــــا آورده است             بو العجب نادر شـــكاري كرده است
جمـــع آمــــــد صدهزاران ژاژخا             حلقــه كــرده پشــت پا بر پشــت پـا
در درنگ انتــظار و اتّفـــــــــــاق              تافت بر آن مار خورشيدِ عــــــراق
آفتــاب گرم سيرش گــــــــرم كرد              رفت از اعضاي او اخلاط ســــرد
مرده بود و زنده گشت او از شِگفْت           اژده بر خويــــــش جنبيدن گرفــــت
بندها بگسست و بيرون شد ز زير             اژدهايي زشـــت غرّان همـــچو شير
در هزيمت بس خلايق كشته شـــــد           از فتاده كشتگان صــــد پشــــته شد
مار گير از ترس بر جا خشك گشت           كه چه آوردم من از كهسار و دشت
گرگ را بيـدار كرد آن كور ميــــش          رفت نادان ســــوي عزرائيل خويش
اژدها يك لقمه كرد آن گــــــــــيج را           سهل باشـــد خون خوري حجاج را
نفست اژدرهاست او كي مرده است          از غم بي آلتي افســــــــــرده اســـت
اژدها را دار در برف عـــــــــــراق          هين مَكَش او را به خورشيد عــراق
تا فــــــــسرده مي بُـــوَد آن اژدهات           لقمه اويي چـــو او يـــــــابد خلاص
آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 27 بهمن 1391 ، 21:34